Privacy Statement

Privacy Statement

(English : below)

EOTA – Ohara Chapter Nederland, gevestigd aan Graafschapplantsoen 2 NL 2548 PR Den Haag / Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

EOTA – Ohara Chapter Nederland is de Functionaris Gegevensbescherming van EOTA – Ohara Chapter Nederland Hij/zij is te bereiken via eota.thenetherlands@outlook.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

EOTA – Ohara Chapter Nederland verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de registratie van het lidmaatschap van EOTA. Op onze website is het niet mogelijk om persoonsgegevens achter te laten. We gebruiken geen social medio plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via eota.thenetherlands@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EOTA – Ohara Chapter Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EOTA – Ohara Chapter Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieĂ«n) van persoonsgegevens: 1 jaar na opzeggen of aflopen van lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden

EOTA – Ohara Chapter Nederland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EOTA – Ohara Chapter Nederland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EOTA – Ohara Chapter Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar eota.thenetherlands@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. EOTA – Ohara Chapter Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EOTA – Ohara Chapter Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via eota.thenetherlands@outlook.com


EOTA – Ohara Chapter Netherlands, located at Graafschapplantsoen 2 NL 2548 PR The Hague / The Netherlands, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

EOTA – Ohara Chapter Netherlands is the Data Protection Officer of EOTA – Ohara Chapter Netherlands He/she can be reached via eota.thenetherlands@outlook.com

Personal data we process

EOTA – Ohara Chapter Netherlands only processes personal data that is necessary for the registration of membership of EOTA. It is not possible to leave personal data on our website. We don’t use social media plugins.

Special and/or sensitive personal data that we process

Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years old. Unless they have permission from parents or guardians. However, we cannot verify that a visitor is over the age of 16. We encourage parents to be involved in their children’s online activities in order to prevent the collection of information about children without parental consent. If you believe that we have collected personal data about a minor without such consent, please contact us at eota.thenetherlands@outlook.com and we will delete this information.

For what purpose and on what basis do we process personal data?

EOTA – Ohara Chapter Netherlands processes your personal data for the following purposes:

  • Handling your payment
  • Sending our newsletter and/or advertising leaflet
  • To be able to call or e-mail you if this is necessary to be able to perform our services
  • Inform you about changes to our services and products
  • To deliver goods and services to you

How long we keep personal data

EOTA – Ohara Chapter Netherlands does not store your personal data any longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories of) personal data: 1 year after cancellation or expiry of membership.

Sharing personal data with third parties

EOTA – Ohara Chapter Netherlands only provides information to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use

EOTA – Ohara Chapter Netherlands does not use cookies or similar techniques.

Viewing, modifying or deleting data

You have the right to access, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by EOTA – Ohara Chapter Netherlands and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data we have about you in a computer file to you or another organisation named by you. You can send a request for inspection, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to eota.thenetherlands@outlook.com. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your proof of identity with the request. In this copy, black out your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (CSN). This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks. EOTA – Ohara Chapter Netherlands would also like to point out that you have the possibility to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do so via the following link : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data

EOTA – Ohara Chapter Netherlands takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of misuse, please contact our customer service or via eota.thenetherlands@outlook.com